"Skuteczny Coaching w sytuacji zmian rynkowych jako praktyczne narzędzie rozwoju współpracownika (COVID 19)".
"Skuteczny Coaching w sytuacji zmian rynkowych jako praktyczne narzędzie rozwoju współpracownika (COVID 19)".

Covid 19. "Skuteczny Coaching w sytuacji zmian rynkowych jako praktyczne narzędzie rozwoju współpracownika".

CELE SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności praktycznego prowadzenia procesu Coachingu. Poznanie zasad dobrego Coacha, Mendżera, metodologii Coachingu oraz technik "Training on the Job". Zastosowanie skutecznych technik pozwalających zbudować dialog ze współpracownikiem oraz opracować wspólny plan rozwoju. Praktyczne wykorzystanie tzw. "Trapezu kompetecji" w kierunku podnoszenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań.

Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

  • Uczestnik zapozna sie z metodologią oraz procesem Coachingu. Nabędzie praktycznych umjętności prowadznia Coachingu lub tzw. Training on the Job (szkolenie w miejscu parcy), wsytuacji COVID 19 online.
  • Pozna zasady, którymi kieruje sie dobry Coach, Mentor, Lider i Menedżer. Zapoznaj się z modelami uczenia się oraz cyklami coachingowymi. Pozna ich znaczenia dla procesu rozwojowego i zasosuje w praktyce.
  • Poprzez wspólną pracę z osobą coachowaną będzie potrafił zdiagnozować stan obecny pracownika (poziom wymaganych umiejętności, kompetencji). Opisze dla niego zestaw celów szkoleniowych, które doprowadzą do zmiany wymaganych zachowań i stanie sie bardziej efektywnym i skutecznym. Zastosuje model BOOSTER (przedstawiony min. podczas szkoleń sprzedażowych i podoszący skutecznie efektywność i skutecznośc podejmowanych działań.
  • Podczas warsztatów, scenek sytuacyjnych, wyćwiczy umiejętności obserwacyjne - niezbędne w procesie prowadzenia coachingu (z wykorzystaniem filmów oraz kamery video).
  • Rozwinie umiejętności komunikacyjnych Coacha (pytania kierunkowe, aktywne słuchanie, przeprowadzenie coachowanego przez proces autoanalizy. Pozna zasady udzielania skutecznego Feedbacku (informacji zwrotnej), konstruktywnej krytyki oraz wzmacniania pozytywnych zachowań. 
  • Każdy z uczestników "zbuduje" proces coachingu wg własnych potrzeb, potrzeb coachowanego, zespołu, organizacji. Opracuje zasady wspólnej pracy (czas, miejsce,...), w zależności od stanowiska, roli, zadań osoby coachowanej.
  • Opracują własny arkusz obserwacyjny z zaznaczeniem (opisem) tzw. bezwzględnie wymaganych zachowań na danym stanowisku (Co robi? Co pwinien robić?...): karta kompetecji z  wykorzystaniem "Trapezu kompetecji".
  • Przypomni sobie (pozna) style zarządzania . Bedzie potrafił zastosować odpowiedni styl w zażeności od stanu rozwoju parcownika i sytuacji. Odwoła się do 4 zasad bycia doskonałym Coachem, Menedżerem, Liderem.
  • Wykorzysta elementy rozmów motywacyjnych w trakcie prowadzenia dialogu z pracownikiem, np. korygowanie złych zachowań pracownika (tzw. Counseling), krytyka, nagana, pochwała. 
  • Szczegółowy program szkolenia jest modelowany w zależności od oczekiwań klienta (szyty na miarę).

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej