Procedura reklamacji usługi szkoleniowej.
Procedura reklamacji usługi szkoleniowej.

Firma szkoleniowa ma obowiązek przeprowadzenia usługi doradczej
i szkoleniowej na najwyższym poziomie.
Firma szkoleniowa zapewni wysoki poziom kształcenia uczestników
opracowując odpowiednio przygotowane warsztaty i ćwiczenia zgodne
z celami usługi doradczej lub szkolenia.
Trener prowadzący doradztwo i szkolenia będzie posiadał odpowiednie
kwalifikacje jak również umiejętności angażujące uczestników szkolenia
w trakcie procesu rozwojowego.
Przed rozpoczęciem doradztwa lub szkolenia, trener wypełni wymagane
dokumenty wraz z listą uczestników.

 

Uczestnik szkolenia lub zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji
usługi szkoleniowej lub doradczej. Reklamacja może dotyczyć złej jakości
dostarczonej usługi szkoleniowej lub braku realizacji założonych celów.
Skarga, zażalenie lub reklamacja powinna zostać złożona w formie
pisemnej nie później niż 7 dni od zakończenia usługi.
W przypadku nie dotrzymania w/w terminu, firma szkoleniowa zastrzega
sobie prawo do pozostawienia skargi, zażalenia lub reklamacji bez
rozpatrzenia wg. procedury reklamacyjnej.
Firma szkoleniowa ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie skargi, zażalenia
lub reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności
wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu
maksymalnie do 21 dni roboczych. Firma szkoleniowa ma prawo zwrócić
się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne
wyjaśnienia.

 

Możliwości rekompensaty w przypadku niewykonania usługi wg.
założonych celów i zapewnionej jakości:

- przeprowadzenie szkolenia lub usługi doradczej przez innego trenera,
wcześniej zaakceptowanego przez zleceniodawcę
- zwrot kosztów szkolenia lub usługi doradczej za dzień pracy w wysokości
zawartej w umowie ze zleceniodawcą, jednak nie więcej niż 25% kosztów
szkolenia za dzień treningowy lub doradczy.
- zapewnienie dodatkowych konsultacji w celu doprecyzowania celów
szkolenia lub usługi doradczej na własny koszt.
Wszelkie spory wynikające lub związane z niewłaściwym wykonaniem
usługi szkoleniowej i doradczej można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego
porozumienia lub będą rozstrzygane przez właściwy Sąd i Kodeks Cywilny.

Nasi klienci

Zobacz więcej