Leadership I: Sztuka przywództwa w sytuacji zmian (COVID 19). Budowanie efektywnego zespołu i strategii firmy"
Leadership I: Sztuka przywództwa w sytuacji zmian (COVID 19). Budowanie efektywnego zespołu i strategii firmy"

CEL SZKOLENIA: Poznanie cech Lidera oraz skuetcznego Menedżera. Doskonalenie i rozwój niezbędnych umiejętności liderskich, poprzez kształtowanie własnych zachowań ukierunkowanych na umiejętność budowania zespołu i pracy w efektywnym zespole w sytuacji zmian (np.COVID 19).  Jak motywować i "prowadzić" współpracowników, członków zespołu. Jak wytyczać cele, przygotować strategię, zarządzić zmianami w kierunku realizacji  zadań oraz misji i wizji firmy.


Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

  • Uczestnicy warsztatów uświadomią sobie, jak ważna jest rola i zadania Menedżera, Lidera w organizacji oraz osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmie. Na bazie warsztatu oraz ankiety poznają cechy skutecznego Menedżera     i Lidera. Poznają różnice pomiędzy Menedżerem i Liderem.
  • Nauczą się jak formułować i komunikować najwyższe wartości oraz misję, wizję i cele organizacji. Określą własne wartości i zakomunikują je w zespole. Zapoznają się z tzw. trapezem kompetencji i określą własne kompetencje na zajmowanym stanowisku (Behawior Triangule + karta kompetencji).
  • Uświadomią sobie, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć menedżerowie i Liderzy na zajmowanych stanowiskach, tak by sprostać oczekiwaniom klientów,, współpracowników, zarządu i całej organizacji. W jaki sposób reagować na wymagane zmiany.  LUDZIE I INTERAKCJE PONAD PROCESY. Zapoznają się z procesem zmian: czym są zmiany, jak sobie z nimi radzić, jak im przewodzić (np. wymuszone przez COVID 19). Co należy zrobić by stworzyć tzw. koalicję przewodzącą zmianom oraz osiągać założone cele. Nauczą się ustalać priorytety w odniesieniu do bieżącej pracy oraz tzw. pracy projektowej. WŁAŚCIWA REAKCJA NA „WYMAGANE” (ZMIANY vs. praca codzienna).
  • Dowiedzą się dlaczego klienci zmieniają dostawców? Jakie są najczęstsze  przyczyny rezygnacji ze współpracy. Jakim „presjom, naciskom” są poddawani dostawcy i odbiorcy: KLIENT TO TEŻ CZŁOWIEK.
  • Dowiedzą się, w jaki sposób członkowie poszczególnych zespołów reagują na zachodzące zmiany, czego potrzebują, by efektywnie przez nie przejść. Co zrobić by osiągać założone cele w odpowiednim czasie. Jak dostosować się do oczekiwań min. przełożonych, zarządu firmy: Model dostosowania oraz strefy wpływu.
  • Zapoznają się ze stylami zarządzania. Poznają swój własny preferowany styl. Nauczą się stosować właściwy w zależności od tzw. gotowości pracownika oraz sytuacji.
  • Zapoznają się z tzw. dysfunkcjami w zespole, czyli czynnikami, które wpływają na demotywację i destrukcję zespołu. Podczas warsztatów będą doskonalić własne umiejętności komunikacji w zespole, wymiany informacji, precyzowania poleceń i delegowania zadań wg. SMASH/SMART. Jakie są korzyści z pracy projektowej oraz czynniki sukcesu zespołów projektowych. Co zrobić by stworzyć taki zespół i skutecznie jemu przewodzić?
  • Dowiedzą się na czym polega tzw. podejście „Agile” np. w sytuacji zmian biznseowych wymuszonych przez COVID 19: otwartość, odwaga, szacunek, skupienie…TYPY ORGANIZACJI (temat zostanie rozwinięty podczas omówienia roli, zadań Menedżera i Lidera w organizacji w cz. II).
  • Przećwiczą w jaki sposób zakomunikować wartości, misję, wizje organizacji w swoich zespołach, tak by wzmocnić własny autorytet i wzbudzić poczucie przynależności do organizacji. Jak wykorzystać i zastosować w swojej organizacji tzw. Benchmarking.
  • Szczególowy program szkolenia modelowany jest w zależności od oczekiwań klienta (szyty na miarę).

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej